Browse Category: Vijfsluizen terrein info

[BRIEF] Roparun 2019

Aan alle ondernemers van bedrijventerrein Vijfsluizen te Schiedam

 

Schiedam, 15 mei 2019

 

Betreft: Roparun 2019 bedrijventerrein Vijfsluizen

 

Geachte ondernemer,

 

Met deze brief willen we u op de hoogte stellen dat de organisatie van de Roparun toestemming van de Gemeente Schiedam heeft gekregen om op maandag 10 juni 2019, 2de Pinksterdag, bedrijventerrein Vijfsluizen te gebruiken voor het parkeren van de deelnemers voertuigen van de Roparun.

 

Stichting Roparun houdt al vele jaren kantoor op bedrijventerrein Vijfsluizen. Zoals waarschijnlijk bekend is, zijn wij een fondsenwervende instelling die jaarlijks een estafetteloop organiseert van Parijs en Hamburg naar Rotterdam. De opbrengst van ons evenement komt ten goede aan projecten die het leven van mensen met kanker kunnen veraangenamen. Sinds 1992 is al meer dan 83 miljoen euro opgehaald voor allerlei doelen in België, Duitsland, Frankrijk en Nederland die gericht zijn op palliatieve zorg voor mensen met kanker.

 

Aan de Roparun zullen ongeveer 330 teams deelnemen die naast lopers en fietsers ook gebruik maken van ondersteunende voertuigen zoals busjes, caravans en vrachtauto’s. Het is de bedoeling dat de teams deze ondersteunende voertuigen bij terugkomst in Rotterdam parkeren op het bedrijventerrein Vijfsluizen. De deelnemers gaan daarna met de metro naar Rotterdam Centrum om samen met de andere teamleden te finishen op de Binnenrotte.

 

Om alles goed en netjes te laten verlopen zorgen wij voor een verkeersplan, beroeps verkeersregelaars, toiletunits en vuilcontainers. Wij hopen dat u niet te veel hinder zal ondervinden van het parkeren van de voertuigen en vragen uw begrip hiervoor. Mocht u toch overlast ervaren dan kunt u contact met ons opnemen op het telefoonnummer 010-434.11.65. Dit nummer is maandag 10 juni de gehele dag bereikbaar.

 

Voor meer informatie over de Roparun kunt u terecht op onze website www.roparun.nl .

 

 

We vertrouwen er op u bij deze naar behoren te hebben geïnformeerd.

 

Download de volledige brief in .pdf vorm door hier te klikken.

 

Verkeersprobleem 10 februari 2017

Verkeersproblemen 10 februari 2017

De laatste dagen (en misschien zelfs al weken) kunnen we de verkeersafwikkeling op en rondom Bedrijventerrein Vijfsluizen als dramatisch bestempelen. Uitvallende en/of niet goed afgestelde verkeerslichten schijnen de veroorzaker hiervan te zijn. Na onderzoek van de gemeente Schiedam is ons vanochtend medegedeeld dat, de oorzaak inderdaad een niet goed functionerende verkeerslichtinstallatie betreft op Vlaardings grondgebied. Dat euvel hebben wij als Ondernemersvereniging al vaker geconstateerd en daar dan ook melding van gemaakt bij de gemeente Schiedam, in de hoop dat dit bij de verantwoordelijke personen van onze buurgemeente terecht zou komen. Of dat adequaat genoeg is opgepakt, kunnen we u nu niet meegeven. Wel kan worden medegedeeld dat de gemeente Vlaardingen inmiddels volop met haar leverancier VIALIS aan de slag is om ervoor te zorgen dat de installatie zal worden gereset en bepaalde modules vervangen gaan worden. Wij houden -samen met u de vinger aan de pols en treden desgewenst ook in contact met de verantwoordelijk ambtenaar in Vlaardingen.

 

Met vriendelijke groet,

Bestuur van Ondernemersvereniging Vijfsluizen

Brief gemeente omtrent gemeentefonds bommenregeling. 17-01-2017

Bron: Gemeente Schiedam

Geachte heer, mevrouw,

 

In de septembercirculaire 2014 van het gemeentefonds is een bommenregeling opgenomen. Op basis van deze regeling bestaat de mogelijk om voor 70% van de werkelijk gemaakte kosten voor de opsporing van niet gesprongen explosieven een bijdrage te ontvangen. Dit is mogelijk voor de kosten die de gemeente heeft gemaakt, maar dit is ook mogelijk voor kosten die door derden zijn gemaakt.

 

Ik stuur u deze mail omdat uw bedrijf gevestigd is in het havengebied van Schiedam. In WOII is dit gebied gebombardeerd en is de mogelijkheid aanwezig dat u in 2015 of 2016 kosten heeft moeten maken voor de opsporing naar niet gesprongen explosieven.

Als dit het geval is, verzoek ik u de facturen van 2015 en 2016 voor 31 januari 2017 naar ons toe te sturen.

 

N.B.

– De bommenregeling is vanaf 2015 van toepassing. Kosten die voor 2015 zijn gemaakt komen niet in aanmerking voor een bijdrage.

– Het is niet bekend hoe lang deze regeling van toepassing is. Momenteel wordt al nagedacht om deze regeling te herzien en is meer gebaseerd op draagkracht. Wanneer de nieuwe regeling van kracht is en hoe deze er uitgaat zien, is mij niet bekend.

 

Procedure:

De mogelijkheid bestaat om 70% van de gemaakte kosten terug te vorderen bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Hiervoor is het nodig dat een raadsbesluit naar het Ministerie wordt gestuurd met een verantwoording van de gemaakte kosten.

Om zorg te dragen dat de eventuele bijdrage van 70% dit jaar wordt overgemaakt, is het noodzakelijk dat het raadsbesluit voor 1 maart 2017 bij het Ministerie is. Helaas is in februari 2017 geen raadsvergadering, waardoor de peildatum van 1 maart voor Schiedam niet haalbaar is.

Het gevolg hiervan is bijdrage in mei 2018 via een suppletie-uitkering wordt overgemaakt naar de gemeente.

 

Het voornemen is om de gemaakte kosten in 2015 en 2016 alvast in te dienen, omdat:

– dit als een ‘inhaalslag’ wordt aangemerkt;

– niet bekend is hoe de bommenregeling van kracht blijft.

 

Hierna is het voornemen om, zolang deze regeling van kracht is, jaarlijks een verzoek om een bijdrage in te dienen.

We verzoeken u dan ook om eventuele toekomstige kosten aan ons door te geven.

 

 

Met vriendelijke groet,

ing. A.G. (Arjen) van Vliet
(Beleidsadviseur Bodem)

 

Gemeente Schiedam

Team Vergunningen en Handhaving Stadskantoor, Stadserf 1
Postbus 1501
3100 EA Schiedam
tel: 010 – 219 17 96
(maandag niet aanwezig)